به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، عشرت شایق مدیر شبکه مردمی۱۴۰۰ در خصوص لیست شوراهای شهر بیان کرد: شبکه مردمی ۱۴۰۰ با همکاری جنبش زنان پیشتاز و جوانان انقلابی نام دار ایران”جانا”و مادران انقلابی نام آور ایران”مانا” و دیگر نیروهای فعال اجتماعی بدنبال قرارگرفتن…